Rovný přístup

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně

V podzimních měsících r. 2015 statutární město Brno zpracovalo v rámci výzvy OP VVV č. 02_15_007 Inkluzivní vzdělávání projektovou žádost "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání
v městě Brně", která byla MŠMT předložena v prosinci 2015. Hodnotící proces byl ukončen
27. 5. 2016, kdy hodnotící komise MŠMT doporučila projekt k financování. Od 1. ledna 2017 tedy statutární město Brno realizovat projekt s názvem "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" v hodnotě téměř 70 000 000 Kč, který bude ukončen 31. 12. 2019. Nositelem projektu je Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.

Do projektu, jehož cílem je plošná podpora předškolního vzdělávání ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol, je zapojeno 137 mateřských škol zřizovaných městem Brnem
a jeho městskými částmi a dále 4 organizace, které v Brně provozují neformální předškolní kluby zejména pro děti ze sociálně vyloučeného prostředí: neziskové organizace IQ Roma Servis, Petrov a Teen Challenge International, a dále příspěvková organizace DROM, romské středisko, zřizovaná statutárním městem Brnem. Partnerské organizace realizují pravidelné vzdělávání dětí a vzdělávací aktivity pro rodiče, např. vzdělávání rodičů v oblasti rané péče, a podporují domácí aktivity rodičů s jejich dětmi. Při práci s rodiči je kladen důraz na rozvoj rodičovských kompetencí, důležitost vzdělávání, apod. Statutární město Brno partnerské organizace při práci s dětmi a jejich rodiči metodicky podporuje. Partnerské organizace jsou pro práci s dětmi a jejich rodiči po dobu realizace projektu personálně posíleny a získávají z projektu pomůcky pro vzdělávání dětí v neformálních klubech.

Po dobu realizace projektu jsou na všech zapojených mateřských školách vytvořeny pozice školních asistentů, kteří podporují pedagogy v práci s dětmi. Pedagogičtí pracovníci zapojených mateřských škol absolvují vzdělávání v oblasti metod podporujících inkluzivní vzdělávání a v metodách pro práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření v oblasti prevence řečových vad.

V projektu je podle podmínek MŠMT ČR realizována klíčová aktivita "Spolupráce neformálních center předškolního vzdělávání, mateřských škol a spolupráce s rodiči". V aktivitě byla vytvořena platforma propojující oblast vzdělávání s oblastí sociální s cílem navázání spolupráce rodin, mateřských škol, zástupců sociálních a zdravotních služeb, OSPOD, nestátních neziskových organizací, apod., v rámci komplexního přístupu k dítěti. Během realizace projektu se uskuteční celkem 15 setkání vytvořené platformy.