Projekt předškolní vzdělávání

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Statutární město Brno zahájilo 1. ledna 2020 realizaci projektu "Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně", registrační číslo CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630. Projekt je spolufinancován z Operačního programu Výzkum, vývoj vzdělávání (OP VVV) a jeho celkové náklady dosahují téměř 100 000 000 Kč. Spoluúčast města Brna představuje 5% rozpočtu.

Projekt potrvá tři roky do 31. 12. 2022 a do jeho realizace jsou zapojeny všechny mateřské a základní školy zřizované městem Brnem a jeho městskými částmi, tři partnerské školy jiných zřizovatelů a šest organizací neformálního vzdělávání.

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných projektů "Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně" a "Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně", které statutární město Brno realizovalo v letech 2017 - 2019 na podporu základních a mateřských škol, a podpořit školy i v dalším období. V projektu probíhá několik aktivit, z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků úspěšně navazující na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky probíhají na zapojených základních školách a ve čtyřech organizacích neformálního vzdělávání.

Významnou aktivitu představují kroužky sociálního rozvoje a aktivního občanství na základních školách. Kroužky jsou otevřeny pro žáky všech ročníků, přiměřeně k věku žáků jsou využívány metody skupinové práce, diskuze, hraní rolí, práce s textem, vyjednávání a rozvoje písemné argumentace, prezentace, kritického myšlení, apod.

Vzhledem k tomu, že projekt je podpořen z výzvy OP VVV, jejímž cílem je podpora kvality vzdělávání dětí a žáků v obcích, na jejichž území se nacházejí sociálně vyloučené lokality, bylo podmínkou projektu zpracování tzv. Místního plánu inkluze na období 2020 - 2022. Místní plán inkluze zahrnuje konkrétní opatření na podporu rovných příležitostí dětí a žáků na území města Brna, která vycházejí ze skutečných potřeb zapojených škol. Na základě navržených opatření jsou v projektu systematicky podporovány školy s vyšším a vysokým počtem znevýhodněných žáků, a to v oblasti spolupráce s rodiči žáků. Na školách spádových sociálně vyloučeným lokalitám jsou v rámci projektu personálně podpořena školní poradenská pracoviště pozicemi školních speciálních pedagogů, školního psychologa a sociálního pedagoga.

V oblasti předškolního vzdělávání jsou personálně posíleny pozicemi školních asistentů mateřské školy, které vzdělávají větší počet znevýhodněných dětí. Projekt také zajišťuje pokračování podpory neformálního předškolního vzdělávání ve třech partnerských organizacích a systematickou práci s rodiči dětí, které neformální předškolní kluby navštěvují. Partnerské organizace v rámci projektu pořádají vzdělávací aktivity pro rodiče, např. vzdělávání rodičů v oblasti rané péče, a podporují domácí aktivity rodičů s jejich dětmi. Při práci s rodiči je kladen důraz na rozvoj rodičovských kompetencí, důležitost vzdělávání, apod. Po dobu realizace projektu jsou partnerské organizace personálně posíleny jak pro práci s dětmi, tak i jejich rodiči, a získávají z projektu pomůcky pro vzdělávání dětí v neformálních klubech.

Statutární město Brno partnerské organizace při práci s dětmi a jejich rodiči metodicky podporuje.

Nově je v projektu podpořena spolupráce mateřských a základních škol při přechodu dětí z mateřské do základní školy. V mateřských školách jsou finančně podpořeny tzv. edukativně stimulační skupiny pro předškoláky, které aktuálně hradí rodiče dětí z vlastních zdrojů.

Pedagogové zapojených škol mají v rámci projektu možnost vzdělávat se v nových metodách pro práci s dětmi a žáky, školy i zapojené organizace z projektu získají materiál a pomůcky pro práci s dětmi a žáky.