Návrh střednědobého rozpočtu na období 2020-2022

Předložen na 56. schůzi RMČ konané dne 17. 10.  2018.
 

Náklady - hlavní činnost (v tis. Kč)

Číslo synt.účtu Název Výchozí rok 2019 Rozpočtový výhled
2020 2021 2022
  Náklady z činnosti 650 590 588 592
501 Sportřeba materiálu 75 77 74 76
502 Spotřeba energie 81 83 82 80
511 Opravy a udržování 46 45 44 45
512 Cestovné 1 2 2 1
518 Ostatní služby 260 265 270 268
521 Mzdové náklady 62 60 61 62
524 Zák. soc. pojištění 6 4 5 6
525 Jiné soc. pojištění 7 5 6 7
527 Zák. soc. náklady 68      
538 Jiné daně a poplatky        
551 Odpisy dlouhod. majetku        
558 Nálady z DDM 29 32 30 31
549 Ostatní náklady z činnosti 15 17 14 16
  Ostatní náklady        
56x Finanční náklady        
571,572 Náklady na transfery 2340 2348 2328 2342
591,595 Daň z příjmu        
Náklady celkem 2990 2938 2916 2934

 

Výnosy - hlavní činnost (v tis. Kč)

Číslo synt. účtu Název Výchozí rok 2019 Rozpočtový výhled
2020 2021 2022
  Výnosy z činnosti 332 304 285 303
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků        
602 Výnosy z prodeje služeb        
603 Výnosy z pronájmu        
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 272 240 220 241
648 Čerpání fondů 15 15 18 16
649 Ostatní výnosy z činnosti 45 49 47 46
66x Finanční výnosy        
671,672 Výnosy z transferů (dotace) 2658 2657 2656 2659
Výnosy celkem 2990 2961 2941 2962

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

  Název Výchozí rok 2019 Rozpočtový výhled
2020 2021 2022
  Výsledek hospod. před zdaněním 0 23 25 28
  Výsledek hospodaření běžn. úč. období 0 23 25 28