Návrh střednědobého rozpočtu na období 2019-2021

Náklady - hlavní činnost (v tis. Kč)

Číslo synt.účtu Název Výchozí rok 2018 Rozpočtový výhled
2019 2020 2021
  Náklady z činnosti 2921 2923 2938 2936
501 Sportřeba materiálu 120 120 120 120
502 Spotřeba energie 130 130 130 130
511 Opravy a udržování 100 100 100 100
512 Cestovné 2 2 2 2
518 Ostatní služby 290 263 263 263
521 Mzdové náklady 1672 1690 1700 1700
524 Zák. soc. pojištění 536 540 540 540
525 Jiné soc. pojištění 6 7 7 7
527 Zák. soc. náklady 27 27 27 27
538 Jiné daně a poplatky        
551 Odpúisy dlouhod. majetku        
558 Nálady z DDM 25 29 32 30
549 Ostatní náklady z činnosti 13 15 17 17
  Ostatní náklady        
56x Finanční náklady        
571,572 Náklady na transfery        
591,595 Daň z příjmu        
Náklady celkem 2921 2923 2938 2936

 

Výnosy - hlavní činnost (v tis. Kč)

Číslo synt. účtu Název Výchozí rok 2018 Rozpočtový výhled
2019 2020 2021
  Výnosy z činnosti 295 310 304 305
601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků        
602 Výnosy z prodeje služeb        
603 Výnosy z pronájmu        
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 230 250 240 240
648 Čerpání fondů 17 15 15 18
649 Ostatní výnosy z činnosti 48 45 49 47
66x Finanční výnosy        
671,672 Výnosy z transferů (dotace) 2656 2658 2657 2656
Výnosy celkem 2951 2968 2961 2961

Výsledek hospodaření (v tis. Kč)

  Název Výchozí rok 2018 Rozpočtový výhled
2019 2020 2021
  Výsledek hospod. před zdaněním 30 45 23 25
  Výsledek hospodaření běžn. úč. období 30 45 23 25