Finanční plán 2018

Náklady - hlavní činnost

 
číslo synt. účtu název NÁVRH 2018
501 Spotřeba materiálu 120 000,00
z toho: učební pomůcky, knihy, tisk 36 000,00
  čistící prostředky 9 000,00
  kancelářské potřeby 11 000,00
  ostatní materiál 12 000,00
  hračky 5 000,00
    47 000,00
502 Spotřeba energie 129 000,00
z toho: elektřina 38 000,00
  voda 16 000,00
  plyn 75 000,00
511 Opravy a udržování 84 000,00
z toho: opravy 29 000,00
  udržovací práce 20 000,00
  malování 15 000,00
  ostatní opravy 20 000,00
512 Cestovné 2 000,00
513 Náklady na reprecentaci 1 000,00
518 Ostatní služby 287 000,00
z toho: poštovné 2 000
  bankovní poplatky 6 000
  telefony, internet 13 000
  údržba a aktualizace SW  
  odvoz odpadu 6 000
  zpracování účetnictví, mezd 23 000
  autodoprava 56 000
  školení, vzdělávání 14 000
  věcné náklady 84 000
  práce na PC, CD 2 000
  ostatní 81 000,00
521 Mzdové náklady 1 684 000,00
z toho: odměny z FO 14 000,00
  ostatní 1 670 000,00
524 Zák. sociální pojištění 544 000,00
z toho: zdravotní pojištění 144 000,00
  sociální pojištění 400 000,00
525 Ostatní sociální pojištění 6 000,00
  zákonné pojištění úrazu 6 000,00
527 Zákonné sociální náklady 26 000,00
  preventivní prohlídky zaměstnanců 2 000,00
  BOZP a PO 14 000,00
  příděl do FKSP  
  pracovní oděvy a obuv 5 000,00
  vzdělávání zaměstnanců 5 000,00
528 Ostatní sociální náklady  
541 Smluvní pokuty a úroky   
547 Manka a škody  
549 Jiné ost. náklady 13 000,00
z toho: pojištění majetku a dalších rizik 13 000,00
  odvod za nesplnění ZPS  
  ostatní  
551 Odpisy majetku  
557 Náklady z odeps.pohledávek  
558 DDHM 25 000,00
563 Kurzové ztráty  
569 Ostatní finanční náklady 0,00
Náklady celkem 2 921 000,00

Výnosy - hlavní činnost

číslo synt. účtu název NÁVRH 2018
602 Výnosy z prodeje služeb 0,00
  spolufinancování  
609 Školné MŠ 230 000,00
613 Změna stavu zásob výrobků  
644 Výnosy z prodeje materiálu  
648 Čerpání fondů 17 000,00
  použití rezervního fondu VH  
  použití rezervního fondu ostatní 17 000,00
  použití FRIM  
  použití FO  
649 Ostatní výnosy z činností 48 000,00
  ostatní výnosy z činností 48 000,00
  bonusy, odměny z banky  
  výnost za ŠvP (hrazeno rodiče)  
662 Úroky  
669 Ostatní finanční výnosy  
672 Příspěvky a dotace na provoz 2 656 000,00
  Příspěvek na provoz z MČ 530 000,00
  ostatní z OŠMT  
  Dotace ze SR - mzdy, apod. 2 126 000,00
Výnosy celkem   2 951 000,00

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření - prostředky MČ 30 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost  
Celkový výsledek hospodaření 30 000,00