Finanční plán 2017

Náklady - hlavní činnost

 
číslo synt. účtu název NÁVRH 2017
501 Spotřeba materiálu 93 000,00
z toho: učební pomůcky, knihy, tisk 20 000,00
  čistící prostředky 7 000,00
  kancelářské potřeby 20 000,00
  ostatní materiál 38 000,00
  hračky 8 000,00
502 Spotřeba energie 140 000,00
z toho: elektřina 35 000,00
  voda 25 000,00
  plyn 80 000,00
511 Opravy a udržování 115 000,00
z toho: opravy 45 000,00
  udržovací práce 40 000,00
  malování 30 000,00
  ostatní opravy  
512 Cestovné 1 000,00
513 Náklady na reprecentaci  
518 Ostatní služby 229 000,00
z toho: poštovné 2 000
  bankovní poplatky 6 000
  telefony, internet 15 000
  údržba a aktualizace SW 2 000
  odvoz odpadu 5 000
  zpracování účetnictví, mezd 18 000
  autodoprava 60 000
  školení, vzdělávání 6 000
  věcné náklady 87 000
  práce na PC, CD 3 000
  ostatní 25 000,00
521 Mzdové náklady 75 000,00
z toho: odměny z FO  
  ostatní 75 000,00
524 Zák. sociální pojištění 5 000,00
z toho: zdravotní pojištění  
  sociální pojištění 5 000,00
525 Ostatní sociální pojištění 5 000,00
  zákonné pojištění úrazu  
527 Zákonné sociální náklady 2 000,00
  preventivní prohlídky zaměstnanců 2 000,00
  BOZP a PO  
  příděl do FKSP  
  pracovní oděvy a obuv  
  vzdělávání zaměstnanců  
528 Ostatní sociální náklady  
541 Smluvní pokuty a úroky   
547 Manka a škody  
549 Jiné ost. náklady 0,00
z toho: pojištění majetku a dalších rizik  
  odvod za nesplnění ZPS  
  ostatní  
551 Odpisy majetku  
557 Náklady z odeps.pohledávek  
558 DDHM 60 000
563 Kurzové ztráty  
569 Ostatní finanční náklady 0,00
Náklady celkem 725 000,00

Výnosy - hlavní činnost

číslo synt. účtu název NÁVRH 2017
602 Výnosy z prodeje služeb  
  spolufinancování  
609 Školné MŠ 200 000
613 Změna stavu zásob výrobků  
644 Výnosy z prodeje materiálu  
648 Čerpání fondů 5 000,00
  použití rezervního fondu VH 5 000
  použití rezervního fondu ostatní  
  použití FRIM  
  použití FO  
649 Ostatní výnosy z činností 0
  ostatní výnosy z činností  
  bonusy, odměny z banky  
  výnost za ŠvP (hrazeno rodiče)  
662 Úroky  
669 Ostatní finanční výnosy  
672 Příspěvky a dotace na provoz 530 000,00
  Příspěvek na provoz z MČ 530 000
  ostatní z OŠMT  
Výnosy celkem   735 000,00

Výsledek hospodaření

Výsledek hospodaření - prostředky MČ 10 000,00
Výsledek hospodaření - doplňková činnost  
Celkový výsledek hospodaření 10 000,00