ZÁPIS do MŠ

21.04.2021 07:19

 

Vážení rodiče,

těší nás, pokud jste se rozhodli zapsat své dítě do naší mateřské školy. Zde najdete informace k zápisu do MŠ v tomto roce:

Vydávání přihlášek: rodiče, kteří si přihlášku nevytisknou z internetu na adrese www.zapisdoms.brno.cz, si ji mohou vyzvednout osobně v MŠ v době od 1.4.-20.4. 2021 vždy po telefonické domluvě s ředitelkou školy na tel. čísle 549 271 866. Pro získání přihlášky je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce zdravotní pojišťovny.

Sběr přihlášek v naší školce bez osobního kontaktu do schránky školy:

pondělí   3. 5. 2021 v době od   8:00 - 12:00 hod

úterý      4. 5. 2021 v době od   13:00 - 16:00 hod

K zápisu přineste řádně vyplněnou přihlášku včetně potvrzení od lékaře a prostou kopii rodného listu dítěte, čestné prohlášení o trvalém pobytu dítěte, případně kopii dokladu o trvalém pobytu dítěte (pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců). Nezapomeňte na datum a podpisy. Je důležité mít v pořádku všechny výše uvedené náležitosti. Na rozhodnutí o přijetí nemá vliv pořadí při sběru přihlášek.

Od 17. 5. 2021 můžete sledovat informaci o přijetí/nepřijetí (posunu v pořadí)Vašeho dítěte do naší MŠ.

Prosíme rodiče, aby si rozhodnutí o přijetí i nepřijetí vyzvedli osobně se svým občanským průkazem.

PROSÍME RODIČE, ABY DO MŠ NECHODILI V JINÉ DNY A HODINY  !

Letos se vydávání přihlášek i zápisu nebudou účastnit Vaše děti, abychom je zbytečně neohrožovali. Přihlášku je možné zaslat poštou nebo vložit do poštovní schránky MŠ a to do 4.5. 2021 nejpozději. Pokud dojde ke změně, bude opět zde dáno na vědomí.

Děkujeme za pochopení.

Pokud naši školku neznáte, zde stručně něco o nás a našem zaměření:

ŠVP Mateřské školy Paraplíčko Brno vystavěný v návaznosti na RVP PV s názvem "Společně pod paraplíčkem" podporuje: respekt k přirozeným lidským potřebám jednotlivce v celku společnosti a světa, rozvíjení komunikace a spolupráce.

Preferujeme: věkově smíšené třídy, tělesnou pohodu a volný pohyb, spontánní hry, prožitkové učení, komunikační dovednosti a polytechniku v praxi.

Další činnosti: práce s keramickou hlínou (máme vlastní keramickou pec), rozvíjení grafomotoriky a školních dovedností, smyslového vnímání a myšlení v ESS, logopedické chvilky, depistáž ploché nohy, očních vad a správného držení těla, enviromentální výchovu a zapojení do eko či recy programů: Gengel, Mrkvička, Malý zahradník, Recy věci...

Těšíme se na vás

Veškeré informace o jednotlivých mateřských školách a průběhu zápisu jsou přístupné na stránkách www.zapisdoms.brno.cz

 

—————

Zpět