INFORMACE PRO RODIČE (NEJEN NOVÝCH) DĚTÍ - šk. rok 2020/2021 !

27.08.2020 16:00
 

Vážení rodiče, milé děti!

prázdninový čas utekl jako voda. Nový školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září. Provozní doba bude obvyklá, tedy od 7:00 - 16:30 hodin. Již nyní probíhají ve školce a hlavně na zahradě úklidové práce, postupně se zaměříme také na úpravu tříd, přípravu hraček a pomůcek a nezbytnou administrativu. 

Pokud víte, že Vaše dítě 1. 9. 2020 nenastoupí (i nově nastupující dítě) odhlaste jej prosím na mailové adrese ms.tumananova@seznam.cz. Také prosím neprovádějte během měsíce srpna žádné platby. 

Prosím, abyste věnovali pozornost níže uvedeným informacím k novému školnímu roku i opatřeních vyplývajících z manuálu MŠMT v souvislosti s prevencí proti Covid 19.

Již nyní se těší na Vás i Vaše děti kolektiv pedagogických a provozních pracovnic.

 
Vážení rodiče, milé děti!
 
prázdninový čas utekl jako voda. Nový školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září. Provozní doba bude obvyklá, tedy od 7:00 - 16:30 hodin. Již nyní probíhají ve školce a hlavně na zahradě úklidové práce, postupně se zaměříme také na úpravu tříd, přípravu hraček a pomůcek a nezbytnou administrativu. 
Pokud víte, že Vaše dítě 1. 9. 2020 nenastoupí (i nově nastupující dítě) odhlaste jej prosím na mailové adrese  ms.tumananova@seznam.cz. Také prosím neprovádějte během měsíce srpna žádné platby. 
Prosím, abyste věnovali pozornost níže uvedeným informacím k novému školnímu roku i opatřeních vyplývajících z manuálu MŠMT v souvislosti s prevencí proti Covid 19.
Již nyní se těší na Vás i Vaše děti kolektiv pedagogických a provozních pracovnic.

Informace ke školnímu roku 2020/2021

 

-  Školní rok začíná v úterý 1.9.2020.

Provoz MŠ je od 7.00 do 16.30 hod.

Schůzka rodičů se bude konat ve čtvrtek 3.9.2020 od 16:30 hod. Účast rodičů je nutná, prosíme přijďte bez dětí. Děkujeme za pochopení.

-  Školné na tento rok bylo vypočítáno z nákladů a stanoveno na částku 770,- Kč. Školné

   posílejte vždy k  určenému dni v měsíci, nejlépe trvalým příkazem.(podrobnější info bude

   na schůzce).

-  Strava je dovážena ze ZŠ Novoměstská (platby budou probíhat též trvalým příkazem). Na schůzce dostanete přihlášku ke stravování, kde budou veškeré informace z kuchyně.

-  Na každé pololetí budeme vybírat na KF (kulturní fond), - výtvarný materiál, divadla, výlety  aj. Výše KF bude odhlasována na schůzce (jednorázová platba na účet MŠ do konce září). Každé pololetí bude KF vyúčtován a dán k nahlédnutí.

-  Vstup do MŠ bude po tř. schůzkách řešen čipovým systémem, je počítáno s dvěma čipy na dítě, za něž bude vybírána vratná záloha 100Kč/1ks.

-  Dětem do školky přineste – vše podepsané:

           1x sportovní láhev na pitný režim při pobytu venku

           papučky, tepláky a tričko na hraní do třídy

           pohodlné starší oblečení na hraní na zahradě

           pyžamko (děti, které budou první týden spát)

           náhradní oblečení, vč. spodního prádla k uložení do skříňky – v sáčku

           gumáky a pláštěnka – zůstávají uloženy v MŠ po celý školní rok

-  Rodičům, kteří by mohli poskytnout sponzorský dar na pomůcky, dovybavení tříd a zahrady, bude vystavena darovací smlouva.

 

Opatření proti šíření nákazy koronavirem Covid 19: omezení vyplývající z manuálu MŠMT:

 

Příchod do školky:

Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou (dále doprovod). Doprovod je na cestě do školky povinen mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí dezinfekci nebo pokud tak stanoví vedení mateřské školy, může být doprovodu zakázán vstup do objektu a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy.

Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavky zaměstnanců mateřské školy. Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti). V prostoru šaten, je-li povolen doprovodu vstup je omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem

V prostorách Mateřské školy

Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než obvyklou část dne venku v areálu MŠ. Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné, ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů, budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.

Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod. 

Zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení).   

Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání. 

Hygienická specifika

Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Alergie a jiné onemocnění s podobnými příznaky musí být na požádání Mateřské školy doloženo zprávou od lékaře.

Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Provozní informace

Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik).

Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.) 

Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem, při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti. Je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku.

Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu.

Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích.

Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice).

 

—————

Zpět