Školní řád MŠ Paraplíčko

aktualizace 2.9.2013

Obsah:

 1. Základní ustanovení
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností všech zúčastněných
 3. Provoz a vnitřní režim školy
 4. Podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
 5. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí
 6. Pravidla pro hodnocení výsledků
 7. Závěrečná ustanovení
 

I.    ZÁKLADNÍ   USTANOVENÍ

 1. Řád Mateřské školy PARAPLÍČKO (dále jen MŠ) upravuje organizaci, provoz, řízení, partnerské vztahy a zejména práva a povinnosti všech zainteresovaných (dětí, rodičů, zaměstnankyň, partnerských organizací) s přihlédnutím k místním podmínkám.
 2. Řád MŠ vychází z platných právních předpisů a jejich pozdějších změn, zejména ze:
 • Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním a dalším vzdělávání
 • Vyhlášky 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

  3. Údaje o MŠ

 • MŠ byla zřízena k 1.1.2000 jako příspěvková organizace MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora.
 • MŠ je právním subjektem.
 • Statutárním zástupcem je ředitelka MŠ, která jmenuje svoji statutární zástupkyni.
 • MŠ zajišťuje všestrannou péči o děti předškolního věku, opírá se o ŠVP zpracovaný podle RVP-PV.
 • MŠ je doplňkem rodinné výchovy dítěte předškolního věku.
 

II.    PODROBNOSTI  K VÝKONU  PRÁV  A POVINNOSTÍ  VŠECH  ZÚČASTNĚNÝCH

1. Práva a povinnosti obecně:

Práva (všeobecně vychází z Listiny práv a svobod a Úmluvě o právech dítěte):

 • Volný přístup do MŠ i tříd
 • Na vlastní názor
 • Být vyslechnut
 • Být respektován
 • Vyjadřovat se k výchovně vzdělávací práci

2. Děti:

 1. Práva dětí vychází z Úmluvy o právech dítěte, zejména z článků:
 • 13. Dítě má právo na svobodu projevu
 • 19. Dítě má právo na ochranu před násilím a zanedbáváním
 • 23. Postižené děti mají právo na řádný život v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti
 • 27. Dítě má právo na životní úroveň nezbytnou pro jeho tělesný, duševní, duchovní, mravní a sociální rozvoj
 • 28. Dítě má právo na rovný přístup ke vzdělání
 • 29. Dítě má právo na plný rozvoj osobnosti
 • 31. Dítě má právo na svobodnou hru

   b.  Mezi další práva patří:

 • Kdykoliv se napít
 • Jít kdykoliv na toaletu
 • Jíst pouze to a tolik, kolik chtějí
 • Být vždy vyslechnuty
 • Zvolit si hru nebo činnost z možné nabídky dle svého přání
 • Aby jim dospělý pomohl, když potřebují
 • Kdykoliv si během dne odpočinout
 • Jít navštívit kamarády z druhé třídy, nebo si jít do těchto tříd pohrát
 • Být oslovovány tak, jak jsou zvyklé z domova, nebo jak chtějí
 • Dokončit hru
 1. K povinnostem dětí patří chovat se podle pravidel, která si stanoví na začátku školního roku, a to:
 • Hrát si tak a podle toho, který „koutek“ si zvolí (pro každou činnost mají děti ve třídách specifická místa, tzv. hrací kouty)
 • Po dokončení činnosti uklidit prostor či hračku zpět na své místo
 • Samostatně používat WC (starší děti)
 • Být samostatné při hygieně (mytí rukou, čištění zubů, použití kapesníků)
 • Upevňovat si společenské návyky (pozdravit, poděkovat, požádat o pomoc)
 • Říci učitelce, když chtějí opustit třídu
 • Mluvit přiměřeně hlasitě a neskákat do řeči
 • Neničit práci druhých
 • Chovat se k ostatním dětem tak, aby jim neublížily (v opačném případě se omluvit)
 • Konflikty se snažit řešit ústní domluvou (starší děti)

3. Zaměstnanci

 1. Kompetence pracovníků jsou vymezeny v Pracovních náplních.
 2. Práva všech pracovnic:
 • Na 0,5 h přestávky v práci nejpozději po odpracování 6 hodin
 • Odmítnout požadavky rodičů na přístup k dětem pokud by byl v rozporu s Úmluvou o právech dítěte
 • Vyjadřovat se a navrhovat změny v provozu MŠ a výchovně vzdělávací práci
 • Možnost zapůjčení inventáře (zejména odborné literatury) se souhlasem ředitelky MŠ
 1. Povinnosti všech pracovnic:
 • Plnit příkazy ředitelky MŠ a její zástupkyně a přímo nadřízených pracovnic
 • Dodržovat pracovní kázeň
 • Plně využívat pracovní dobu, svůj příchod a odchod zapisovat do Knihy příchodů a odchodů, vést evidenci své pracovní náplně a přesčasové práce
 • Dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví a protipožární předpisy
 • Ohlašovat ředitelce MŠ neprodleně všechny změny v osobních poměrech a jiné údaje mající význam pro nemocenské pojištění a daň ze mzdy
 • Chránit majetek MŠ, řádně hospodařit s prostředky svěřenými organizací a řádně zacházet s inventářem MŠ
 • Telefon MŠ používat pouze ke služebním účelům, pouze v naléhavém případě k soukromým účelům
 • Uchovávat služební tajemství
 • Respektovat práva dětí i rodičů
 • Dodržovat pravidla chování a to:
 • Umět naslouchat
 • Projevit a pojmenovat city
 • Přistupovat ke každému dítěti jednotlivě
 • Hodnotit činy nikoliv osobnost
 • Povzbuzovat a motivovat
 • Být důsledná
 • Chovat se asertivně (zejména při řešení problémů)
 • Být pravdomluvná
 • Mít smysl pro humor
 • Vyzařovat přátelství a lásku
 • Být pružná

Ředitelka:

 • Rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytovaného vzdělávání
 • Odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání
 • Vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření
 • Vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • Zajišťuje, aby zákonní zástupci dětí byli včas informováni o výsledcích vzdělávání dětí
 • Stanovuje organizaci a podmínky provozu školy
 • Odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle §160-163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny
 • Předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem
 • Rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34ukončení předškolního vzdělávání podle § 35
 • Rozhoduje o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání

Zástupce ředitelky:

 • Jmenuje jej ředitelka MŠ
 • Zastupuje ředitelku v plném rozsahu v době její nepřítomnosti

Pedagogické pracovnice:

 • Jejich práce vychází z Pracovní náplně, Zákoníku práce a dále ze ŠVP-TVP, Ročního plánu, závěrů pedagogických porad
 • Dodržují školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění
 • Odpovídají za úroveň výchovně vzdělávací práce jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku
 • Jsou osobně zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům

Provozní pracovnice:

 • Jejich povinnosti vyplývají z Pracovních náplní a Provozního řádu MŠ
 • Uklizečka je přímo podřízená školnici

4. Rodiče:

a)    Práva rodičů:

 • Být informováni o záměrech a koncepci MŠ
 • Vstupovat do tříd a pohrát si se svým dítětem
 • Informovat se o chování dítěte v MŠ
 • Zasahovat do koncepce a výchovně vzdělávacích plánů
 • Respekt názorů rodiny ze strany MŠ
 • Účastnit se akcí pořádaných MŠ
 • Půjčovat si knihy a odbornou literaturu ze školní knihovny
 • Kriticky se vyjadřovat k veškeré práci MŠ a to i anonymně (schránka v šatnách v jednotlivých třídách)
 • Promluvit kdykoliv s učitelkou přímo ve třídě (pokud je to naléhavé) nebo si domluvit schůzku

b)    Povinnosti rodičů:

 • Vymezuje Zákon č. 91/1998 Sb. o rodině
 • Respektovat tento Řád a další dokumenty týkající se výchovně vzdělávací práce MŠ
 • Upozornit učitelku na všechny aspekty týkající se momentálního psychického a fyzického stavu dítěte (např. rozvod manželství, nevolnost atd.)
 • Informovat a spolupracovat s učitelkou tak, aby byla zajištěna péče o dítě opravdu v součinnosti s rodinou, seznamovat se s nástěnkami
 • Omluvit dítě v době jeho nepřítomnosti buď telefonicky, nebo písemně – zejména při dlouhodobější nepřítomnosti
 • Podepsat všechny věci. Za nepodepsané věci, či za věci, které nejsou uloženy na místě k tomu určeném MŠ neručí.

5. Další partneři:

a) Zřizovatel:

 • Spolupráci upravují právní normy
 • Blíže určuje Plán spolupráce

b) Pedagogicko psychologická poradna:

 • Spolupráce je neformální, PPP Kohoutova a Zachova, týká se zejména vstupu dětí do ZŠ, ale také individuálních konzultací

c) Základní škola:

 • Spolupráce vychází z Plánu spolupráce uzavřeného se ZŠ Blanenská 1, Jehnice
 • S ostatními ZŠ je spolupráce neformální, zejména při předávání informací rodičům před vstupem do ZŠ

d) Školní kuchyně Novoměstská:

 • Blíže určuje smlouva se školní kuchyní

e) Další partneři:

Mezi další partnery MŠ patří Policie, dětský pediatr, KHS, MMB OŠMT a JMKÚ. Některé vztahy upravují právní normy, další vyplývají z momentální potřeby MŠ.

 

III.    PROVOZ  A  VNITŘNÍ  REŽIM  ŠKOLY

 1. Zapsané děti jsou zařazeny do tří tříd a v jednotlivých třídách jsou rovnoměrně rozloženy děti všech věkových skupin.
 2. Limit pedagogických pracovníků je každoročně součástí rozpočtu mzdových prostředků a jeho výše souvisí s počtem přijatých dětí v každém jednotlivém školním roce.
 3. Provozní řád školy je uložen ve složce BOZP.
 4. Provozní doba MŠ je stanoven v Ročním plánu, je závislá na potřebách rodin a podmínkách MŠ.
 5. Organizace dne v jednotlivých třídách jsou vyvěšeny v šatnách dětí.
 6. Administrativa:

a)   V MŠ je vedena tato dokumentace:

 • Podací deník
 • ŠVP
 • Řád MŠ
 • Zařazení do sítě škol
 • Delimitační protokol
 • Hodnotící zprávy
 • Třídní knihy
 • Kronika MŠ
 • Smlouvy
 • Zákony a Vyhlášky
 • Provozní řád
 • Pracovní řád
 • Záznamy o dětech
 • Zápisy pedagogických a provozních porad
 • Záznamy kontrolních a hospitačních činností
 • Záznam PO a BOZP
 • Evidence úrazů
 • Personální a mzdová evidence
 • Hospodářská evidence
 • Záznamy schůzek s rodiči
 • Vnitřní směrnice:
 • o evidenci majetku
 • o pohybu účetních dokladů a vnitřní finanční kontrole
 • platový předpis
 • spisový řád
 • o úplatě za předškolní vzdělávání
 • o FKSP

b)   Archivování písemností:

 • Za archivování písemností zodpovídá ředitelka MŠ
 • Provádí vyřazování písemností a skartaci podle Skartačního a Spisového řádu

5. Scházení a rozcházení dětí

 • Pobyt dítěte v MŠ (jeho pravidelná docházka) se každoročně stanovuje v „Evidenčním listě“. Odchylku od takto stanovené docházky oznámí rodiče předem učitelce.
 • Doporučná doba přivádění a vyzvedávání dětí:
 • přivádění do 8.30 hodin nejpozději
 • po obědě do 13.00 hodin nejpozději
 • odpoledne od 14.30 do 16.30 hod
 • Onemocní - li dítě, nebo z jakýchkoliv důvodů do MŠ nedochází, rodiče si dítě odhlásí ze stravování na tel. čísle 549 27 18 66.

6. Stravování dětí

 • Dítě přítomné v MŠ v době podávání jídla se stravuje vždy.
 • Přihlašovat nebo odhlašovat dítě ze stravy je možno nejpozději 12.00 hod předchozího dne telefonicky.
 • Neodhlášenou stravu je rodič povinen zaplatit v plné výši.
 • Při náhlém onemocnění dítěte si mohou rodiče v první den nemoci zaplacené jídlo odebrat do vlastních nádob v době od 12.00 do 12.30 hod.
 • Stravné se platí zálohově předem na účet školní kuchyně.

7. Kontakt s rodiči

 • společně - schůzky, společné akce, informativní setkání
 • individuálně
 • po skončení přímé výchovně vzdělávací práce u dětí po předchozí dohodě s učitelkou v tzv. hovorových hodinách, v nezbytném případě ihned
 • průběžně, při předávání dítěte
 • Rodiče mají možnost denně hovořit s učitelkami na třídách, vždy s ohledem na bezpečnost přítomných dětí 

 

IV.    PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ  BEZPEČNOSTI  A  OCHRANY  ZDRAVÍ  DĚTÍ

 1. Bezpečnost
 • Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do MŠ předávat dítě učitelce do třídy nebo na školní zahradu osobně.
 • Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas. Není možně předávat dítě jiné pracovnici MŠ, v případě pozdního příchodu.
 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému zástupci, popř. pověřené osobě. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilé dítě a to písemně, na formuláři zmocnění. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.
 • Na začátku školního roku rodiče na formuláři „Evidenční list“ oznámí své telefonní číslo do zaměstnání nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu. Současně mají povinnost ihned hlásit změny o telefonních číslech!
 • Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí a herních prvků na školní zahradě (neběhat mezi stolky, neházet s míči ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, ze žebřin skákat pouze z určené výšky a pouze na žíněnku…), se kterými jsou seznamovány na začátku šk. roku a průběžně upozorňovány
 • V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ. Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí ustanovením občanského zákoníku.
 • Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ:
 • odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.)
 • rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)
 • V případě konání akce, jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, ti za dítě plně odpovídají. Pokud se akce zúčastní dítě, které doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy, který byl dohledem pověřen. Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy již nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č.64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti, zejména:
  • Pokud se akce koná na zahradě mateřské školy, jsou rodiče seznámeni se zákazem použití herních prvků
  • Pokud se někomu přihodí úraz, je možnost vyžádání si první pomoci u zaměstnanců MŠ.
  • Pokud se jedná o akci, na které děti plní jednotlivé úkoly, jsou rodiče a děti seznámeni s požadavky a pravidly. Bezpečnost účastníků na stanovištích zajišťuje osoba, Všechny zúčastněné osoby jsou povinny pokyny respektovat
  • V případě, že je součástí akce táborový oheň je před vlastním zapálením ohně stanovena osoba, která bude přikládat a zajišťovat dohled ohniště včetně úplného uhašení.                                                                                     

2. Ochrana zdraví

 • Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s podrobnostmi podávání  léku. Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu! MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ.
 • Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz…).
 • Vyskytne - li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy.
 • Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice. V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí děti do kolektivu opakovaně neodvšivené bude informován příslušný orgán sociální péče.
 • Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína, voda, barvy atd.). Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení! V létě pak vhodnou pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi, ošetřit opalovacím krémem s ochranným faktorem.
 • Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), nevychází s dětmi ven.
 • V celém objektu MŠ je zákaz kouření v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.
 • Po obědě si děti čistí zuby, proto musí mít svůj kartáček na zuby, který se po třech měsících používání mění.
 • Každý pátek si rodiče odnáší na vyprání pyžamo i ostatní oblečení.
 • MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za měsíc, výměnu ručníků týdně, v případě potřeby i častěji.
 • Každé dítě má svůj kelímek, ručník i hřeben na svém místě označené značkou.

 

V.    PODMÍNKY  ZACHÁZENÍ  S MAJETKEM  ŠKOLY  ZE  STRANY  DĚTÍ

 1. Pro zacházení s hračkami, materiály a chování v herních koutech jsou dohodnutá pravidla (např. počet dětí v jednotlivých herních koutech, půjčování hraček atd.) a děti jsou povinny je dodržovat.
 2. K šetrnému zacházení s materiály a zdroji jsou děti vedeny v rámci rozvoje kompetencí (např. šetření vodou, papírem, třídění odpadů...)
 3. V případě poškození majetku školy v důsledku nedodržení pravidel jsou děti vedeny k řešení (pokreslené stěny, drobné poškození hraček apod.). Pokud nezvládnou vyřešit situaci samy či s pomocí zaměstnanců školy, je nutná spoluúčast zákonných zástupců.
 4. V případě poškození majetku školy většího rozsahu (rozbité okno, umyvadlo, šatní skříňka atd.) podílí se na řešení zákonní zástupci vždy.

 

VI.    PRAVIDLA  PRO  HODNOCENÍ  VÝSLEDKŮ  VZDĚLÁVÁNÍ

 1. Každé dítě, které začíná MŠ navštěvovat by mělo:
  • Samostatně chodit – nepoužívat kočárek
  • Umět držet lžíci a jíst samo
  • Pít z hrníčku a sklenice
  • Samostatně používat WC (nikoli nočník), nenosit plíny
  • Umývat se
  • Smrkat
  • Nepoužívat dudlík
  • Snažit se samo oblékat a obouvat
 2. Rodiče v součinnosti s MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.
 3. Výsledky vzdělávání – tzn. kompetence, které byly u dětí rozvinuty jsou hodnoceny na základě ukazatelů dosaženého vzdělávání. Rozvoj kompetencí u jednotlivých dětí je veden v jejich záznamech, tzv. Portfoliu.

 

VII.    ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

 1. Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytyčené tímto Řádem. Zejména rodiče a zaměstnanci MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci tak dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění, ale s jasně stanovenými pravidly soužití.
 2. Nerespektování tohoto Řádu ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.
 3. O vydání a obsahu školního řádu informuje ředitelka školy zákonné zástupce dětí na informativní třídní schůzce a umístěním výtisku školního řádu na nástěnce v MŠ.
 4. Nově přidané zaměstnance seznámí se školním řádem vždy ředitelka školy při jejich nástupu do práce.
 5. Tento Řád nahrazuje Řád MŠ z 1. 9. 2009.
 6. Řád nabývá platnosti dnem 2. 9. 2013.

Kontakt

Mateřská škola Brno
Tumaňanova 59
621 00 Brno
tel.: 549 271 866, 605 878 680
ms.tumananova@seznam.cz
mapa